നമ്മുടെ Phone നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ One Minute മതി No app, No Shop അറിയോ ഈ Phone Quality check

1 Просмотры
Издатель
നമ്മുടെ phone നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ One Minute മതി No app, No Shop അറിയോ ഈ phone Quality

00 - (Original Factory) Best of All.

01 / 10 / 70 / 91 - (Finland) Excellent.

02 / 20 - (UAE / India) very poor

03 / 30 - (Korea / China) Good.

04 / 40 - (China / Hong Kong) Good.

05 / 50 - (Brazil / USA / Finland) Good.

06 / 60 - (Hong Kong / China / Mexico) Good.

07 / 08 / 80 - (Germany / Hungry) fair

09 - (India) Fair.

11 - (China / Vietnam) - Good

13 - (Azerbaijan) Too Bad.

18 - (Singapore) Fair.

41 / 44 - (UK) Fair.

67 - (USA) Very Good

71 - (Malaysia) Bad.

Phone ലെ Battery Saver Mode ഈ പ്രശ്നക്കാരനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ (Malayalam) -

Mobile ലെ Battery Phone ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്തും കൂടുതൽ തീർന്നു പോയാൽ Battery Backup (Malayalam) -

Phone ലെ Battery പെട്ടെന്ന് കുറയാതിരിക്കാൻ അറിയുക Power Hungry Apps എന്ത്.. Phone ലെ Battery Problem -About : Andro Creations is a YouTube Channel, where you will find technologi related videos in Malayalam. New Video is Posted
Категория
Фантастика онлайн
Комментариев нет.